Оборудване за анализ на Биологически потребен кислород (БПК , BOD)

Показателят Биохимична потребност от кислород (БПК) отразява количеството кислород, изразходвано за протичане на биохимичното окисление на органичните вещества в разтворено състояние за определен интервал от време.
БПК е важен показател за измерване замърсеността на водите посредством установяване степента на биологично разлагане на органичните вещества в отпадните води, както и за оценяване работата на пречиствателните станции.

бпк

Измерване на БПК

За целта предлагаме специализирани системи на Velp Scientifica – Италия – с 6 или 10 гнезда, всяко от които е снабдено с магнитна бъркалка и тъмна БПК бутилка с прикрепени към нея сензор и алкален холдер за абсорбция на въглеродния диоксид. Измерването се извършва за определен интервал от време и се визуализира директно на дисплея на сензора в mg/L.

Показване на всички 3 резултати